Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh các hạt

Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật.

B. tác dụng lực điện lên điện tích.

C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó

D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Đáp án: C

Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian xung quanh dòng điện, điện tích chuyển động hoặc nam châm và tác dụng lưc từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh các hạt