Từ trường đều có các đường sức từ là các đường

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A.  thẳng song song.

B.  thẳng song song và cách đều nhau.

C.  song song.

D.  thẳng.

Đáp án   B

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Từ trường đều có các đường sức từ là các đường