Từ số 27 đến số 64 có bao nhiêu số hạng

Tính giá trị của dãy số

a)2+4+6+8+.........+102+104+106

b)dãy số trên có bao nhiêu số

c)dãy số trên có bao nhiêu chữ số

Được cập nhật 14 tháng 3 2017 lúc 16:15

a )\(2+4+6+8+....+104+106\)

\(=2\left(1+2+3+...+52+53\right)\)

\(=2\left[\frac{53\left(53+1\right)}{2}\right]\)

\(=2862\)

b ) Số các số hạng của dãy trên là :\(\frac{\left(106-2\right)}{2}+1=53\)(số)

c ) Từ 2 đến 8có số chữa số là :\(\frac{8-2}{2}+1=4\)(chữ số)

Từ 10 đến 98 có số chữsố là :\(\left(\frac{98-10}{2}+1\right).2=90\)(chữ số)

Từ 100 đến 106có số chữsố là :\(\left(\frac{106-100}{2}+1\right).3=12\)(chữ số)

=> dãy số trên có số chữ số là :\(53+90+12=155\)(chữ số)

ABC

So cac so hang la : ( 106 - 2 ) : 2 + 1 = 53 ( so )

tong la : ( 106 + 2 ) . 53 / 2 = Tu tinh nha !!!!!

De dung k

chuc ban hoc gioi !!!!

a) Số các số hạng là: ( 106 - 2 ) : 2 + 1 = 53 (số)

Tổng là: ( 106 + 2 ) x 53 : 2 = 2862

b) Dãy trên có 53 số (đã tính câu a)

c) Từ 2-> 8có: ( 8- 2) : 2+ 1 = 4(số)

Mỗi số có 1 c/s => 9 số có: 4x 1 = 4(c/s)

Từ 10 -> 98có: ( 98- 10 ) : 2+ 1 = 45(số)

Mỗi số có 2 c/s => 90 số có: 2 x 45= 90(c/s)

Từ 100 -> 106 có: ( 106 - 100 ) : 2 + 1 = 4 (số)

Mỗi số có 3 c/s => 4 số có: 3 x 4 = 12 (c/s)

Vậy có: 4 + 90 + 12 = 106 (c/s)

Đ/s:..

PS: Kiểm tra lại giùm

Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, ..., 2468.

a) Dãy số trên có bao nhiêu số ?

b) Dãy số trên có bao nhiêu chữ số ?

c) Tính tổng dãy số.

d) Số hạng thứ 500 của dãy là số nào ?

e) Chữ số thứ 100 của dãy là chữ số nào ?

a) Dãy số trên có số số hạng là:

(2468 - 2) : 2 + 1 = 1234 (số)

Từ 2 -> 8 có : 4 CS

Từ 10 -> 98 có: [(98 - 10) : 2 + 1] x 2 = 90 CS

Từ 100 -> 998 có:[(998 - 100) : 2 + 1] x 3 = 1350 CS

Từ 1000 -> 2468 có:[(2468 - 1000) : 2 + 1] x 4 = 2940 CS

Vậy từ 2 đến 2468 có số chữ số là:

4 + 90 + 1350 + 2940 = 4384 (CS)

c) Tổng các số hạng của dãy trên là:

(2468 + 2) x 1234 : 2 = 1523990

d) Số hạng thứ 500 của dãy là:

2 + (500 - 1) x 2 = 1000

e) Từ 2 -> 8 có: 4 CS

Vậy số CS còn lại để viết các số có 2 CS là:

100 - 4 = 96 (CS)

Với 96 CS viết được số các số có 2 CS là:

96 : 2 = 48 (số)

Số hạng thứ 48 tính từ số 10 là:

10 + (48 - 1) x 2 = 104

Vậy CS thứ 100 là số 4 (trong số 104)

Đ/S: Tự ghi

Chúc bạn học tốt !!!

cho dãy số 2, 4 , 6 , ..., 240

a, dãy trên có bao nhiêu số

b,dãy trên có bao nhien chữ số

c, tính tổng của số hạng của dãy

Được cập nhật 10 tháng 8 2017 lúc 20:53

a) Số các số của dãy số trên là :

\(\left(240-2\right):2+1=120\left(s\text{ố}\right)\)

b) Từ 2đến 8 có 4 số có 4 chữ số.

Từ 10đến 98 có : ( 98 - 2 ) : 2 + 1 = 49 số = 98 chữ số.

Từ 100đến 240 có : ( 240 - 100 ) : 2 + 1 = 71 số = 213 chữ số

Vậy từ 2đến 240 có 4 + 98 + 231 = 315 chữ số

c) Tổng các sốhạng của dãy là :

120 x ( 2 + 240 ) = 20940

Cho dãy số:2, 4, 6, 8, 10,...398, 400

-Dãy số trên có bao nhiêu số?

-Dãy số trên có bao nhiêu chữ số?

Được cập nhật 13 tháng 5 2017 lúc 18:16

Dãy số trên có :

( 400 - 2 ) : 2 + 1 = 200 ( chữ số )

Đ/S : 200 chữ số

TA có:

(400 - 2) : 2 + 1 = 200 (chữ số)

đ/s: ...

Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên.

b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên?

Được cập nhật 3 tháng 4 2018 lúc 21:47

Cho dãysố : 14;16;18;...;96;98 ( có 43 số hạng)a) Tổng : ( 98 + 14 ) x 43 : 2 = 2408b)Trung bình cộng của dãy : 2408 : 43 = 56 Số đó là : 56 + 8 = 64Số đó là số hạng thứ : ( 64 - 14 ) : 2 + 1 = 26

dãy trên cs 43 số hạng

a, tokongr là:

(98+14)x43:2=2408

b, TBC dãy trên là:

2408:43=56

số đó là:

56+8=64

số đó ở vị trí là:

(64-14):2+1=26

a, tổng là: ( 98+14) nhân 43: 2 =2408

b, trung bình cộng : 2408:43=56

Số đó : 56+8=64

Số hạng thứ :(64-14) : 2+1=26

đáp số : 26

Cho dãy số 14,16,18,....,94,96,98.

a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên.

b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là8.Cho biết số đó là số đứng thứ bao nhiêu của dãy số trên.

Bài 2:Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên.

b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên?

Được cập nhật 19 tháng 9 2020 lúc 11:55

dãy số trên có 43 số hạng

a, tổng là:(98+14)x43:2=2408

b, trung bình cộng dãy trên là:2408:43=56

số đó là:

56+8=64

số đó nằm ở vị trí là:(64-14):2+1=26

a.2408

b.56

64

a/ssh của dãy là:98-14:2+1=43sh

tổng giá trị là:98+14.2+1=225

b/đó là số thứ 59

1.cho dãy số tự nhiên liên tiếptừ 1 đến 1995.hỏi dãy số đó có bao nhiêu số 5

2.viết tất cả số tự nhiên từ 1 đến 500phải sử dụng bao nhiêu chữ số 5

3.tính

a)101-102+103-104+105-106+.....+997-998+999

b)1+2-3-4+5+6-7-8+......+98-99-100+101

4.tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lý

a=2-4+6-8+10-12+.......+98-100+102

TOÁN NÂNG CAO LỚP 4

GIẢI NHANH HỘ MK VỚI

Đây là Toán nâng cao lớp 4 nên có thể tham khảo một số cách làm toán 5 và toán6

3.a)Câu hỏi của Lê Tuệ Tâm Như - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

b)Câu hỏi của khong - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

4.Câu hỏi của Tạ Thị Mai Châu - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

ko phai

3.cho dãy số:

2,7;12;17;22;.......;102

A) dãy số trên có bao nhiêu chữ số?

B) tìm số thứ 12 của dãy số trên?

C) tính tổng các số của dãy số trên?

a) Dãy trên có số chữ số là:

(102 - 2) : 5 + 1 = 21(số)

b) 2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,....,102

Vậy 57 là chữ số thứ 12

c) Tổng của dãy trên là:

(102 + 2) x 21 : 2 = 1092

Bạn áp dụng quy tắc này sau này giải toán nha:

DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

*.TỔNG= (Số đầu + số cuối)xSố số hạng : 2  *.SỐ CUỐI= Số đầu +Đơn vị khoảng cách x (số số hạng - 1)    *.SỐĐẦU= Số cuối-Đơn vị khoảng cách x (số số hạng - 1)     *.SỐ SỐ HẠNG= (Số cuối  Số đầu): Đơn vị khoảng cách + 1  *.TRUNG BÌNH CỘNG=Trung bình cộng của số đầu và số cuối.

a)Dãy số trên có số chữ sốlà:

(102-2)/5+1=21(chữ số)

b)Số thứ 12 của dãy trên là:

2+(12-1)x5=57

c)Tổng dãy số trên là:

21*((102+2)/2)/2=546

Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên.

b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên?

a )   số số hạng là :

( 98 - 14 ) : 2 + 1 = 43 ( số )

tổng giá trị của dãy số trên là :

( 98 + 14 ) x 43 : 2 = 2408