Từ số 23 đến 76 có tất cả bao nhiêu số

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 58?

Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Có số số hạng nhỏ hơn 58 là :

( 58 - 1 ) : 1 + 1 = 58 ( số )

Từ 35 đến 86 có số số hạng là :

( 86 - 35 ) : 1 + 1 = 52 ( số )

Đ/S :58 số

52 số

Có : ( 57 - 10 ) : 1 + 1 = 48 số

Có : ( 86 - 35 ) : 1 + 1 = 52 số

Có số số hạng nhỏ hơn 58 là :

( 58 - 1 ) : 1 + 1 = 58 ( số )

Từ 35 đến 86 có số số hạng là :

( 86 - 35 ) : 1 + 1 = 52 ( số )

Đ/S :58 số

52 số

Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Được cập nhật 29 tháng 9 2016 lúc 22:48

dễ mà

51 số

có 86-35=51 số tự nhiên

k nha

bạn ơi

k mình nha

mình chưa có điểm nhiều

Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Có số số hạng là :

( 86 -35 ) : 1 + 1 = 52 ( số )

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68?

Hãy cho biết từ số 32 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 32 nhưng nhỏ hơn 68?

Được cập nhật 24 tháng 3 lúc 22:45

58 số

55 số

37 số

lik đi bạn

a,59 số

b,55 số

c,53 số

có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu hỏi 1:63 + 25 =

Câu hỏi 2:71 + 26 =

Câu hỏi 3:Lớp 2A có tất cả 15 học sinh nam và 13 học sinh nữ.Vậy tổng số học sinh của lớp 2A làbạn.

Câu hỏi 4:86 - 25 =

Câu hỏi 5:87 = 24

Câu hỏi 6: 36 = 63

Câu hỏi 7:Cô giáo chủ nhiệm nhận về 35 quyển sách Toán và 33 quyển sách Tiếng Việt để phát cho học sinh. Hỏi cả sách toán và tiếng việt cô giáo nhận về tất cả bao nhiêu quyển.Trả lời: Cả sách Toán và Tiếng Việt cô giáo nhận về tất cảquyển.

Câu hỏi 8:86 = 14

Câu hỏi 9:Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?Trả lời: Từ số 35 đến số 86 có tất cảsố tự nhiên.

Câu hỏi 10:Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79?Trả lời: Cósố tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79.

Được cập nhật 2 tháng 10 2016 lúc 22:22

Trong Violympic, copy trên mạng chứ gì !

63+25=88;71+26=97

Câu hỏi 1 :

63 + 25 = 88

Câu hỏi 2:

71 + 26 = 97

Câu hỏi 3:

15 + 13 = 28 ( học sinh )

Câu hỏi 4:

86 - 25 = 61

Câu hỏi 5:

87 - = 24

= 87 - 24

= 63

Câu hỏi 6:

- 36 = 63

= 63 + 36

= 99

Câu hỏi 7:

Cả sách toán và tiếng việt cô giáo nhận về tất cả 68 quyển.

Câu hỏi 8:

86 - = 14

= 86 - 14

= 72

Câu hỏi 9:

Từ số 35 đến số 46 có tất cả 52 số tự nhiên.

Câu hỏi 10 :

Có 52 số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79.

Hãy cho biết từ số 31 đến số 78 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?Trả lời: Từ số 31 đến số 78 có tất cả số tự nhiên.

ta có dãy số :

31,32,...,78

từ số 31 đến 78 có tất cả số tự nhiên là

(78-31):1+1=48(số)

đáp số : 48 số

Có số các số tự nhiên từ 31 đến 78 là

(78-31):1+1=48(số)

tik nha

số các số tự nhiên là:

(78-31)/1+1=48(số)

Đáp số: 48 số

Câu 9 : hãy cho biết từ 24 đến số 78 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên ?

Câu 10 :hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn 37 ?

cau 9 : ( 78 - 24 ) / 1 + 1 = 55 ( so )

cau 10 : ( 99 - 38 ) : 1 + 1 = 62 ( so )

câu 9 = 55 còn câu 10=62

Mình thử rồi đúng 100%

Hãy cho biết từ số 31 đến số 78 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

từ số 31 đến 78 có số các số tự nhiên là:

(78-31)/1+1=48(số)

Đáp số: 48 số

haỹ cho biết có bao nhiêu số tự nhiên từ 35đến 86

Được cập nhật 16 tháng 1 lúc 21:46

52 nhé

có sốsố tự nhiên từ 35đến 86 là :

(86-35)\(\div\)1+1=62 ( số hạng )

#hoctot

mk sửa lại là bằng 52 vì mk tính vội quá nha

#hoctot

1.Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà số đó bằng 7 lần tổng các chữ số của nó?

2.Khi viết liền nhau các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 ta được số tự nhiên A = 1234....99100. Hỏi số A chia cho 9 dư mấy?

3.Tổng của hai số tự nhiên bằng 2015. Tìm số lớn biết giữa hai số đó có tất cả 19 số tự nhiên lẻ.

4.Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số không chia hết cho 5?

Được cập nhật 23 tháng 2 lúc 9:54

trên vio đúng ko

1. có 4 số nhé :21,42,63,84

2.chỉ cần lấy số cuối chia cho 99 thôi = 1 bạn nhé

3.cách làm nè : 19x2+1=39 ;(2015+39):2=1027

4. có 9000 số có 4 chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 5 là 9995 số bé nhất có 4 chữ số chia hết cho 5 là 1000

ta lấy (9995-1000):"k.c" là 5 +1= 1800 chia hết cho 5

lấy 9000 số có 4 chữ số - đi số cácsố hạngchia hết cho 5 là 1800 = 7200

DỄ ỢT

1.4

2.1

3.1027

4.7201

k cho mk nha!Chắc chắn 100%

1.4

2.1

3.1027

4.7200

Câu trả lời đúng rồi đó nha!