Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số

Answers ( )

 1. cattien

  Đáp án:

  `114` số

  Giải thích:

  Gọi số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau luôn có mặt hai chữ số 4 và 5 đứng cạnh nhau là:

  $\overline{abcd}$

  Trường hợp 1: số tự nhiên có dạng $\overline{ab54}$

  `a` có 7 cách chọn

  `b` có 6 cách chọn

  `=>` có `7.6.1=42` cách

  Trường hợp 2: số tự nhiên có dạng $\overline{a45d}$ hoặc $\overline{a54d}$

  `d` có 3 cách chọn

  `a` có 6 cách chọn

  `=>` có `3.6.2=36` cách

  Trường hợp 3: số tự nhiên có dạng $\overline{45cd}$ hoặc $\overline{54cd}$

  `d` có 3 cách chọn

  `c` có 6 cách chọn

  `=>` có $3.6.2=36$ cách

  Vậy có 114 số tự nhiên thỏa mãn đề bài.

 2. minhuyen

  Đáp số:

  `114`

  Giải thích các bước giải:

  Số cần tìm có dạng `\overline{abcd}\quad(a\ne0)`

  *Nếu `d=4=>c=5`

  `\qquad2` vị trí còn lại có `A_7 ^2=42` cách chọn và sắp xếp

  *Nếu `d\ne4=>d` có 3 cách chọn `\in{2;6;8}`

  `\quad+)` Nếu `a=4=>b=5`

  `\qquad=>c` có `6` cách chọn

  `\quad+)` Nếu `a=5=>b=4`

  `\qquad=>c` có `6` cách chọn

  `\quad+)` Nếu `a\ne4;a\ne5=>a` có `6` cách chọn.

  `\qquad\qquadb` có $2$cách chọn ($4$ hoặc $5$); với mỗi cách chọn của $b$ có $1$ cách chọn của $c$

  Vậy có tất cả:

  `1.1.42+3.(1.1.6+1.1.6+6.2.1)=114` số chẵn có $4$ chữ số khác nhau và $2$ chữ số $4;5$ đứng cạnh nhau.

Video liên quan