Trường hợp nào sau đây xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây

Trong trường hợp nào sau đây trong khung dây dẫn chữ nhật xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Khung dây chuyển động sao cho một cạch của nó luôn trượt trên một đường sức

B. Khung dây chuyển động tịnh tiến cắt các đường sức của từ trường đều

C.Khung dây quay quanh trục đối xứng song song với đường sức

D. Khung dây quay quanh trục vuông góc với đường sức

Chọn D