Trường hợp nào sau đây không xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kín

Trường hợp nào sau đây không xuất hiện suất điện động cảm ứng trong mạch ?

A. Vòng dây quay trong từ trường đều

B. Dây dẫn thẳng quay trong từ trường

C. Khung dây quay trong từ trường

D. Dây dẫn thẳng chuyển động theo phương của các đường sức từ

Đáp án D

Dây dẫn thẳng chuyển động theo phương của các đường sức từ thì không có sự biến thiên từ thông qua khung  không xuất hiện dòng điện cảm ứng.