Trong trường hợp nào sau đây lực không thực hiện công A lực ma sát trượt

Trong trường hợp nào sau đây, trọng lực không thực hiện công?

A. vật đang rơi tự do

B. vật đang chuyển động biến đổi đều trên mặt phẳng ngang

C. vật đang trượt trên mặt phẳng nghiêng

D. vật đang chuyển động ném ngang

và lực vuông góc với phương chuyển dời Lực không sinh công