Trọng trường hợp nào cơ năng của vật không thay đổi

Cơ năng của vật không thay đổi nếu vật chuyển động:

A. chỉ có lực ma sát nhỏ.

B. chuyển động thẳng đều.

C. chuyển động tròn đều.

D. chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Trọng trường hợp nào cơ năng của vật không thay đổi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trọng trường hợp nào cơ năng của vật không thay đổi