Trọng trường hợp nào cơ năng của vật không thay đổi

Cơ năng của vật không thay đổi nếu vật chuyển động:

A. chỉ có lực ma sát nhỏ.

B. chuyển động thẳng đều.

C. chuyển động tròn đều.

D. chỉ dưới tác dụng của trọng lực.