3 phút đọc

Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng như thế nào

Nhiệt độ sôi của chất lỏng là gì?Trong suốt thời gian xôi, nhiệt độ chất lỏng có thay đổi không? Trong s
Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng như thế nào

Nhiệt độ sôi của chất lỏng là gì?Trong suốt thời gian xôi, nhiệt độ chất lỏng có thay đổi không?

Trong suốt thời gian sôi nhiệtđộcủa chất lỏng thayđổi như thế nào?

1)Trường hợp nao trong thực tế xảy ra hiện tượng nóng chảy

2)Trường hợp nào nhiệt độ sôi của mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ khác nhau

3)Trường hợp nào nhiệt độ sôi của mỗi chất lỏng có thể tăng lên

Chọn từ thích hợp điền vào ô trống trong các câu sau:

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)................ Nhiệt độ này gọi là (2).................. của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)................

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)............... vừa bay hơi trên (5)................

Các từ để điền:

- 1000C, gần 1000C.

- Thay đổi, không thay đổi.

- Nhiệt độ sôi.

- Bọt khí.

- Mặt thoáng

Câu1:Trong 1 thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn có tăng ko khi ta vẫn tiếp tục đun?

Câu2: Chất lỏng có bay hơi ở một nhiệt độ nhất định ko? Tốc độ bay hơi của mộtchất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu3: Ở nhiệt độ nào thì mọtt chất lỏng, cho dù có tiếp tục đun vẫn ko tăng nhiệt độ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm j?

1.Khi đun một lượng chất lỏng:Khối lượng,trọnglượng,khối lượng riêng,trọng lượng riêng,thể tíchcủa chất lỏng,đại lượng nào thay đổi,đại lượng nào ko thay đổi?

2.Khi đun một chất lỏng,nhiệt độ của chất lỏng thay đổi như thế nào khi chất lỏng đang sôi?

Giúp mình với! Mình đang cần gấp...

bucminh

ở nhiệt độ nào thì một chất lỏng cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm gì?

Sa khi đun nóng chảy một chất thành chất lỏng rồi theo dõi nhiệt độ quá trình đông đặc của nó. Một h/sinh ghi lại được như sau:Thời gian02468101214Nhiệt độ80808060504030

20

A) hãy vẽ đường biểu diễn nhiệt độ thay đổi theo thời gian.

B) dùng đồ thi vừa vẽ, cho biết chất lỏng đông đặc ở nhiệt độ bao nhiêu ? Quá trình giảm nhiệt độ diễn ra bao lâu?

C) tính thời gian trung bình của nhiệt độ chất lỏng đó hạ thấp xuống 1°c

Câu 2: Thể tích của chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm? Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở vì nhiệt ít nhất?

hình vẽ bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng mọt lượng chất. nhìn vào đường biểu diễn hãy cho biết:

a. chất này nóng chảy ở nhiệt độ nào

b. đây là chất gì ? vì sao ?

c. hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó trong suốt thời gian đun

undefined

help my

Video liên quan