Trong sóng điện từ điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì

  • Câu hỏi:

Phát biểu nàosaikhi nói về sóng điện từ? YOMEDIA

  • A. Trong sóng điện từ điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kỳ.
  • B. Trong sóng điện từ điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2.
  • C. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.
  • D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE