Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào nông nghiệp vì

Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân pháp lại chú trọng vào ngành nông nghiệp , khai mỏ và giao thông vận tải

Vì để tăng cường làm giàu cho chính quốc.

Để Pháp chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Đó là những nguồn khoáng sản mà Việt Nam rất dồi dào