Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm môi trường

  • Câu hỏi:

Hành vi nào sau đây gây ô nhiễm và phá hủy môi trường? YOMEDIA

  • A. Khai thác thủy hải sản theo chu kì.
  • B. Phá rừng để trồng cây cà phê.
  • C. Khai thác gỗ theo kế hoạch gắn liền với cải tạo rừng.
  • D. Trồng cây gây rừng.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE