Trái nghĩa với từ nhanh nhảu là gì

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau nhanh nhảu khôn ngoan

nhanh nhảu: chậm chạp

khôn ngoan : ngu dốt

nhanh nhảu trái nghĩa với chậm chạp

khôn ngoan trái nghĩa với ngu ngốc

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trái nghĩa với từ nhanh nhảu là gì