Trái nghĩa với bao dung là gì

Từ nào đồng nghĩa với bao dung

từ nào đồng nghĩa với ''bao dung''
trưởng thành         vị tha         kiên trì      dũng cảm


từ nào đồng nghĩa với ''bao dung''
trưởng thành        vị tha        kiên trì      dũng cảmTừ đồng ngĩa với "bao dung"
Vi tha, khoan dung ,....