Trắc nghiệm môi trường sống và các nhân to sinh thái

Trắc nghiệm sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

 • A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.
 • B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.
 • C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.
D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

Câu 2.Có các loại môi trường phổ biến là?

 • A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.
 • B. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong.
 • C. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài.
D. môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn.

Câu 3:Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái

 • A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
 • B. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật
C. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật
 • D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đén đời sống của sinh vật

Câu 4:Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường

A. đất, môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật
 • B. đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước
 • C. vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước
 • D. đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn

Câu 5.Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật?

A. phát triển thuận lợi nhất.
 • B. có sức sống trung bình.
 • C. có sức sống giảm dần.
 • D. chết hàng loạt.

Câu 6:Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

A. tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật
 • B. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các nhân tố vật lí bao quanh sinh vật
 • C. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các chất hóa học của môi trường xung quanh sinh vật
 • D. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật

Câu 7:Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

 • A. thực vật, động vật và con người
 • B. vi sinh vật, thực vật, động vật và con người
C. thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.
 • D. vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người

Câu 8: Thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia động vật thành những nhóm nào?

 • A. Nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày.
 • B. Nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm.
C. Nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày và nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm.
 • D. Nhóm động vật ưa hoạt động vào lúc chiều tối.

Câu 9: Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây?

 • A. Nhóm nhân tố vô sinh.
B. Nhóm nhân tố hữu sinh.
 • C. Thuộc cả nhóm nhân tố hữu sinh và nhóm nhân tố vô sinh.
 • D. Nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh.

Câu 10: Chọn câu sai trong các câu sau?

 • A. Nhân tố sinh thái là tất cả các yếu tố của môi trường tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật.
 • B. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
C. Sinh vật không phải là yếu tố sinh thái.
 • D. Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm là nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh.

Câu 11:Giới hạn sinh thái là

A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật có thể tồn tại, phát triển ổn định theo thời gian
 • B. khoảng xác định mà ở đó loài sống thuận lợi nhất hoặc sống bình thường nhưng năng lượng bị hao tổn tối thiểu
 • C. không chống chịu mà ở đó đời sống của loài ít bất lợi
 • D. khoảng cực thuận mà ở đó loài sống thuận lợi nhất

Câu 12:Khi nói về giới hạn sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì có vùng phân bố càng hẹp
 • B. Loài sống ở vùng biển khơi có giới hạn sinh thái về độ muối hẹp hơn so với loài sống ở vùng cửa sống
 • C. Cở thể đang bị bệnh có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn so với cơ thể cùng lứa tuổi nhưng không bị bệnh
 • D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái

Câu 13:Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa

 • A. đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di  nhập vật nuôi
 • B. ứng dụng trong việc di  nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp
C. trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di  nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp
 • D. đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi

Câu 14:Nơi ở là

 • A. khu vực sinh sống của sinh vật
B. nơi cư trú của loài
 • C. khoảng không gian sinh thái
 • D. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật

Câu15: Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?

 • A. Lưỡng cư.
 • B. Cá xương.
C. Thú.
 • D. Bò sát.

Câu 16: Đặc điểm nào sau đây là không đúng với cây ưa sáng?

A. Phiến lá mỏng, ít hoặc không có mô giậu, lá nằm ngang.
 • B. Lá cây có phiến dày, mô giậu phát triển, chịu được ánh sáng mạnh.
 • C. Mọc nơi quang đãng hoặc ở tầng trên của tán rừng.
 • D. Lá cây xếp nghiêng so với mặt đất, tránh được những tia nắng chiếu thẳng vào bề mặt lá.           Xem đáp án
  => Kiến thức Giải bài 35 sinh 12: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái          
                     Trắc nghiệm sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (P2)

Từ khóa tìm kiếm google:     Trắc nghiệm sinh học, trắc nghiệm sinh học theo bài, trắc nghiệm sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trắc nghiệm môi trường sống và các nhân to sinh thái