Tốc độ truyền sóng có giá trị lớn nhất trong môi trường nào sau đây

Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất?

Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất?

A.  Không khí loãng.

B.  Chất rắn.

C.  Nước nguyên chất.

D.  Không khí.

Đáp án   B

Tốc độ truyền sóng có giá trị lớn nhất trong môi trường nào sau đây