Tốc độ truyền âm trong môi trường sẽ

Tốc độ truyền âm trong một môi trường sẽ

A. có giá trị cực đại khi truyền trong chân không.

B.giảm khi khối lượng của môi trường tăng.

C.có giá trị như nhau với một môi trường.

D. tăng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn.

Đáp án D

+ Tốc độ truyền âm của môi trường tang khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn