Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh

Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh?

Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh?

A.  Qua mỗi điểm trong từ trường (điện trường) chỉ vẽ được một đường sức.

B.  Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định.

C.  Chỗ nào từ trường (điện trường) mạnh thì phân bố đường sức mau.

D.  Các đường sức là những đường cong khép kín.

Đáp án   D

Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh
Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh
Triệu Vân LV 0, SP 0
Ta có:
+)Điện trường xoáy (lớp 12) có các đường sức là những đường cong khép kín.
+)Điện trường tĩnh (lớp 11) có các đường sức là những đường cong hở.
Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh
Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh
Thanh Tùng
không giống???
Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh
Triệu Vân LV 0, SP 0
Ta có:
+)Điện trường xoáy (lớp 12) có các đường sức là những đường cong khép kín.
+)Điện trường tĩnh (lớp 11) có các đường sức là những đường cong hở.
Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh
Thích . 02/05/2018
Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh
Nguyễn Tùng Anh
ôi lớp 11 là những niềm đau