Time limited là gì

Nghĩa của từ time-limit - time-limit là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
hạn thời gian nhất định (phải xong công việc gì...)