Tìm các phần tử thuộc A mà không thuộc B

Cho các tập hợp : A= { cam, táo },B={ ổi ,cam,chanh}

Dùng kí hiệu thuộc,không thuộc để ghi các phần tử:

a) Thuộc A và thuộc B

b) Thuộc A mà không thuộc B

Được cập nhật 10 tháng 9 2017 lúc 19:47

a)Cam thuộc A và B

b) Táo thuộc A            Táo không thuộc B

a) cam thuộc A và B

b) Táo thuộc A nhưng ko thuộc B

mina k mk nha ! ARIGATOU MINA - SAN !

a) cam\(\in\)A và B

b) táo\(\in\)A nhưng\(\notin\)B

Cho các tập hợp A = {cam, táo}, B = {ổi, chanh, cam}. Dùng các kí hiệu ,  để ghi các phần tử:

Thuộc A mà không thuộc B

Táo  và táo  B

Cho các tập hợp: A={cam;táo} , B={ổi;chanh;cam}

Dùng các kí hiệu thuộc và không thuộc để ghi các phần tử:

a)Thuộc A và thuộc B

b)Thuộc A mà không thuộc B

Được cập nhật 19 tháng 8 2019 lúc 15:33