Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 4 1 tại điểm có hoành độ x0 1 có phương trình là

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 6{x^2} - 1\) tại điểm có hoành độ \(x = - 1\) là:


A.

B.

C.

D.

viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=4x-1 tại điểm có hoành độx0=-1

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=(4)(x-1) )tại điểm có hoành độ (x=-1. )


Câu 57155 Vận dụng

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y=\frac{4}{x-1}\)tại điểm có hoành độ \(x=-1.\)


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

Cho hàm số \(y=f(x)\)có đạo hàm liên tục trên khoảngKvà có đồ thị là đường cong (C), phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm \(M(a,f(a)),\,\,\left( a\in K \right)\) là:

\(y=f'(a)(x-a)+f(a).\)

Phương pháp giải các bài toán tiếp tuyến với đồ thị và sự tiếp xúc của hai đường cong --- Xem chi tiết

...

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=4x−1tại điểm có hoành độ x=-1.

A.y=−x+3

B.y=−x−3

Đáp án chính xác

C.y=x−3

D.y=−x+1

Xem lời giải