Tiếng Anh lớp 4 trang 29

  • Lớp 4
  • Giải bài tập Tiếng Anh 4

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 3 trang 28 - 29 Tập 2 hay nhất

Unit 14: What does she look like?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 3 trang 28 - 29 Tập 2 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 14 What does he look like? - Lesson 3 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên Tôi)

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Quảng cáo

Bài nghe:

th:this This is my mother.

that:That is my father.

thin:The book is thin.

thick:The dictionary is thick.

Hướng dẫn dịch:

Đây là mẹ tôi.

Đó là bố tôi.

Quyển sách mỏng.

Quyển từ điển dày.

2. Listen and circle...(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

Quảng cáo

1. a 2. b 3. a 4. b

Bài nghe:

1. My brother is thin.

2. My sister is three.

3. Their books are on the table.

4. Their books are thick.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh tôi gầy.

2. Em gái tôi 3 tuổi.

3. Sách của họ ở trên bàn.

4. Sách của họ dày.

3. Lets chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Quảng cáo

Bài nghe:

This is my family

This is my mother.

And this is my father.

What do they look like?

They're young and strong.

That's my grandfather.

And that's my grandmother.

What do they look like?

They're old, and strong too.

Hướng dẫn dịch:

Đây là gia đình mình.

Đây là mẹ tôi.

Và đây là ba tôi.

Trông họ thế nào?

Họ trẻ và khỏe.

Đó là ông tôi.

Và đó là bà tôi.

Trông họ thế nào?

Họ già và cũng khỏe

4. Read and write. (Đọc và viết.)

1. He is a teacher.

2. He is tall and slim.

3. She is beautiful.

4. Her brother is younger.

5. Marie is shorter.

Hướng dẫn dịch:

Jane thân mến!

Tên mình là Marie. Mình chín tuổi và mình sống ở Cần Thơ. Có bốn người trong gia đình mình: ba mình, mẹ mình, em trai mình và mình. Ba mình 34 tuổi. Ông ấy là giáo viên, ông ấy cao và mảnh khảnh. Mẹ mình 31 tuổi. Bà ấy là bác sĩ. Mình nghĩ bà ấy rất xinh đẹp! Em trai mình và mình là học sinh của Trường Tiểu học Hoa Sen. Mình lớn tuổi hơn em trai nhưng cậu ấy cao hơn mình.

Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,

Marie.

1. Ông ấy là giáo viên.

2. Ông ấy cao và mảnh khảnh.

3. Bà ấy xinh đẹp.

4. Em trai cô ấy trẻ hơn.

5. Marie thấp hơn.

5. Write about you. (Viết về bạn.)

Dear Khai,

My name's Lam. I'm ten years old.

There are four people in my family.

My father's a worker. He's short and big.

My mother's a nurse. She's slim and young.

Best wishes,

Lam.

Hướng dẫn dịch:

Khải thân mến,

Mình tên là Lâm. Mình mười tuổi.

Có bốn người trong gia đình mình.

Ba mình là công nhân. Ông ấy thấp và mập.

Mẹ mình là y tá. Bà ấy mảnh khảnh và trẻ.

Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,

Lâm.

6. Project (Dự án)

Bring a photo of your family. Describe your family members to the class. (Mang một tấm hình của gia đình em. Mô tả những thành viên trong gia đình em cho cả lớp.)

Bài giảng: Unit 14 What does he look like? - Lesson 3 - Cô Phạm Hồng Linh (Giáo viên Tôi)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác: