Tiếng Anh lớp 3 Tập 2 trang 51

Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Lesson 3 trang 50 - 51 Tập 2 hay nhất

Tiếng Anh lớp 3 Unit 17 Lesson 3 trang 50 - 51 Tập 2 hay nhất

1. Listen and repeat.(Nghe và lặp lại).

Quảng cáo

Bài nghe:

i-e kite This is my kite.
i ship I like ships.

Hướng dẫn dịch:

Đây là cái diều của tôi.

Tôi thích những con thuyền.

2. Listen and write. (Nhìn và viết).

Bài nghe:

1. Kite 2. ships

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

1. I have a new kite.

2.Do you like ships?

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có một cái diều mới.

2. Bạn có thích thuyền không?

3. Lets chant.(Chúng ta cùng ca hát).

Bài nghe:

Do you like toys?

Do you like toys?

Yes, I do. Yes, I do.

Do you like trucks?

No, I don't. No, I don't.

What toys do you like?

I like ships.I like ships.

How many ships do you have?

I have four. I have four.

Do you like pets?

Yes, I do. Yes, I do.

Do you like dogs?

No, I don't. No, I don't.

What pets do you like?

I like cats.I like cats.

How many cats do you have?

I have two.I have two.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Bạn thích đồ chơi không?

Bạn thích đồ chơi không?

Vâng, mình có. Vâng, mình có.

Bạn thích xe tải không?

Không, mình không thích.

Không, mình không thích.

Bạn thích đồ chơi nào?

Mình thích những chiếc thuyền.

Mình thích những chiếc thuyền.

Bạn có bao nhiêu chiếc thuyền?

Mình có bốn chiếc thuyền.

Mình có bốn chiếc thuyền.

Bạn thích vật nuôi không?

Vâng, mình có. Vâng, mình có.

Bạn thích chó không?

Không, mình không thích.

Không, mình không thích.

Bạn thích vật nuôi gì?

Mình thích những con mèo.

Mình thích những con mèo.

Bọn có bao nhiêu con mèo?

Mình có hai con mèo.

Mình có hai con mèo.

4. Read and match.(Đọc và nối).

1 - c: Do you like toys?

Yes, I do.

2 - a: What toys do you like?

Robots.

3 - d: What pets do you like?

Cats.

4 - b: How many cats do you have?

Nine.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thích đồ chơi không?

Vâng tôi có.

2. Một đồ chơi nào bạn thích?

Người máy

3. Bạn thích thú cưng nào?

Mèo.

4. Bạn có bao nhiêu con mèo?

Chín.

5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành đoạn văn).

(1) trucks (2) ten (3) has
(4) cats (5) like (6) How

Hướng dẫn dịch:

Mình có nhiều đồ chơi. Mình có năm xe tải, ba máy bay, và mười cái yo-yo. Bạn Mary của mình có một vài con vật nuôi. Cô ấy có hai con chó và ba con mèo. Còn bạn thì sao? Đồ chơi bạn thích là gì? Bạn có bao nhiêu vật nuôi?

6. Project.(Dự án.)

Draw and colour your toys or pets. Talk to your classmates about them. (Vẽ và tô màu những đồ chơi hay thú nuôi của bạn. Kể cho bạn cùng lớp nghe về chúng.)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Xem thêm các bài Tiếng Anh 3 hay khác:

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tiếng Anh lớp 3 Tập 2 trang 51