Tiếng Anh lớp 3 tập 1 trang 28 29

Lesson 3 - Unit 14 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
 • 1
 • 2
 • 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
Bài khác

LESSON 3(Bài học 3)

1

Bài 1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại).

a fan There's a fan on the wall.

u cup There's a cup on the table.

2

Bài 2. Listen and write.

(Nghe và viết).

1. cup 2. fan

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Where's the cup? (Cái tách ở đâu?)

2. Where's the fan? (Cái quạt ở đâu?)

3

Bài 3. Lets chant.

(Chúng ta cùng ca hát).

How many desks?

How many, how many,

How many desks are there? One, one, there's one.

How many, how many,

How many maps are there? Two, two, there are two.

How many, how many,

How many lamps are there? Three, three, there are three.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Có bao nhiêu cái bàn?

Có bao nhiêu, có bao nhiêu,

Có bao nhiêu cái bàn? Một, một, có một cái bàn.

Có bao nhiêu, có bao nhiêu,

Có bao nhiêu bản đồ? Hai, hai, có hai bản đồ.

Có bao nhiêu, có bao nhiêu,

Có bao nhiêu đèn ngủ? Ba, ba, có ba đèn ngủ.

Câu 4

Bài 4. Read and circle.

(Đọc và khoanh chọn).

Lời giải chi tiết:

1. Are there any cupboards in the living room?

(Có cái tủ chén nào trong phòng khách không?)

2. There is one wardrobe in the bedroom.

(Có một cái tủ quần áo trong phòng ngủ.)

3. How many lamps are there on the cupboard?

(Có bao nhiêu cái đèn ngủ ở trên tủ chén?)

4. There are four chairs next to the desk.

(Có bốn cái ghế kế bên cái bàn.)

5. There are two posters on the wall.

(Có hai áp phích trên tường.)

Câu 5

Bài 5. Read and circle.

(Đọc và khoanh chọn).

Lời giải chi tiết:

(1) is (2) chairs (3) TV (4) posters

Tạm dịch:

Đây là phòng ăn. Nó rộng rãi.Có một cái bàn và sáu cái ghế ở trong phòng. Có một cái ti vi trên tủ chén.Có ba áp phích trên tường.

Câu 6

Bài 6. Project.

(Đề án/Dự án).

Phỏng vấn bạn em và hoàn thành bảng sau.

How many tables are there in your house?

(Có bao nhiêu cái bàn trong nhà bạn?)

There are two.

(Có hai cái bàn.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Báo lỗi - Góp ý