Tia hồng ngoại có bị lệch trong điện trường và từ trường

Phát biểu nào sau đây làđúng?

A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.

B. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.

C. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 μm.

D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.

Đáp án B

+ Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của môi trường phát ra