Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải

Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải

A. nộp thuế hoặc trả tiền thuế

B. khai thác triệt để, mạnh mẽ

C. giao cho chủ đầu tư nước ngoài

D. do nhân dân khai thác và sử dụng

Đáp án là A