Thế nào là sự nóng chảy sự đông đặc nêu đặc điểm của sự nóng chảy sự đông đặc

Khái niệm sự nóng chảy,sự đông đặc?Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy và đông đặc?Nhiệt độ nóng chảy là gì?Nêu nhiệt độ nóng chảy của 1 số chất.Nêu 1 số ứng dụng(ví dụ)của sự nóng chảy và đông đặc?

Đáp án:

Khái niệm sự nóng chảy: sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy

Khái niệm sự đông đặc: sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc

Đặc điểm

Phần lớn chất rắn nóng chảy (đông đặc) ở nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

Trong thời gian nóng chảy (đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.

Nhiệt độ nóng chảy

+ Băng phiến ${80^0}C$

+ Chì ${327^0}C$

+ Nước ${0^0}C$...

Ứng dụng của sự nóng chảy và đông đặc: đúc đồng

-Câu trả lời:

+Sự nóng chảy: Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy.

+Sự đông đặc:Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là thể đông đặc.

Đặc điểm của sự nóng chảy và đông đặc:

- Phần lớn các chất nóng chảy (đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy.

- Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

- Trong thời gian nóng chảy (đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.

-Nhiệt độ nóng chảy:

+Quá trình nóng chảy của một chất xảy ra, tức là chất đó chuyển trạng thái từ rắn sang lỏng.

-Nhiệt độ nóng chảy của một số chất:

+Nước: 0oC

+Thép: 1300oC

+Đồng: 1083oC

+ Vonfram: 3370oC

+ Kẽm: 420oC

-1 số ứng dụng của sự nóng chảy:

+Sự nóng chảy: Ở nhiệt độ cao, que kem tan chảy.

+Nóng chảy: sáp nếnnóng chảyở nhiệt độ cao

+Sự nóng chảy: que kem lạnh để ngoài trời 1lúc sau tanchảythành nước.

-1 số ứng dụng của sự đông đặc:

-Nước để trên ngăn đá sẽđônglại.

Chúc bạn học tốt!