Thảo luận và nêu vai trò của sinh sản đối với sinh sản và đối với con người

* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm chung về sinh sản

GV: Thế nào là sinh sản? Ở thực vật có những kiểu sinh sản nào? Cho ví dụ minh họa.

HS: Nghiên cứu SGK trang 159, trả lời.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu sinh sản vô tính ở thực vật.

GV: Sinh sản vô tính ở trhực vật là gì? Cơ sở của sinh sản vô tính ở thực vật là gì?

HS: Nghiên cứu thông tin SGK và kiến thức sinh học lớp 10 để trả lời.

GV: Nhận xét và bổ sung để hoàn thiện kiến thức.

GV: Thế nào là sinh sản bằng bào tử? Cho ví dụ về một số thực vật sinh sản bằng bào tử. Nêu con đường phát tán của bào tử.

HS: Quan sát hình 41.1, thảo luận và trả lời.

GV: Nhận xét, bổ sung,  kết luận

GV: Thế nào là sinh sản sinh dưỡng? Nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật.

HS: Quan sát hình 41.2, thảo luận và trả lời.

GV: Nhận xét và bổ sung kiến thức.

GV: Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt.

HS: Nghiên cứu thông tin SGK và kiến thức lớp dưới để trả lời.

GV: Nhận xét, bổ sung,  kết luận

GV: Vai trò, ý nghĩa của sinh sản vô tính đối với thực vật và con người là gì?

HS: Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét, bổ sung,  kết luận.

I. KHÁI NIM CHUNG V SINH SN.

- Sinh Sản: Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

- Các hình thức sinh sản ở thực vật:

+ Sinh sản vô tính

+ Sinh sản hứu tính

II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT.

1. Sinh sản vô tính ở thực vật là gì?

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.

- Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a. Sinh sản bằng bào tử

- Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

- Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

- Các giai đoạn sinh sản bằng bào tử/H 41.1

b. Sinh sản sinh dưỡng:

- Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận của cơ thể mẹ (thân, lá, rễ).

- Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:

+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. (thân bò, thân rễ, thân củ, rễ cũ, lá…)

+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính).

3.  Phương pháp nhân giống vô tính:

- Ghép chồi và ghép cành.

- Chiết cành và giâm cành.

- Nuôi cấy tế bào và mô thực vật.

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

a. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật

Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài.

b. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống con người.

+ Duy trì được tính trạng tốt phục vụ cho con người

+ Nhân nhanh giống cây trồng

+ Tạo giống cây sạch bệnh

+ Phục chế giống quý đang bị thoái hóa

+ Hiệu quả kinh tế cao, giá thành thấp

Khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính ở thực vật, các hình thức sinh sản vô tính, phương pháp nhân giống vô tính, vai trò của sinh sản vô tính ở thực vật.

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài

- Các hình thức sinh sản ở thực vật:

+ Sinh sản vô tính

+ Sinh sản hữu tính

II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

1. Sinh sản vô tính là gì?

Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cá thể mẹ

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

3. Các phương pháp nhân giống vô tính thực vật

III. VAI TRÒ CỦA SINH SẢN VÔ TÍNH

* Đối với đời sống thực vật

- Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài

* Đối với con người

- Duy trì được tính trạng tốt phục vụ con người

- Nhân nhanh giống cây trồng.

- Tạo giống cây sạch bệnh

- Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp, giảm giá thành sản phẩms

- Phục chế giống quý đang bị thoái hóa.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Trình bày vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp. Cho ví dụ minh hoạ.

Vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp là rất quan trọng.

+ Hình thức sinh sản này cho phép duy trì được các tính trạng tốt có lợi cho con người.

+ Nhân nhanh giống cây cần thiết trong thời gian ngắn.

+ Tạo được các giống cây trồng sạch bệnh, như giống khoai tây sạch bệnh

+ Phục chế được các giống cây trồng quý đang bị thoái hoá nhờ nuôi cây mô và tế bào thực vật,

+ Giá thành thấp hiệu quả kinh tế cao.

Nêu vai trò của sinh sản đối với sinh vật và con người

Thảo luận và nêu vai trò của sinh sản đối với sinh vật và đối với con người

HELP ME!! PLEASE!! THANKS

Thảo luận và nêu vai trò của sinh sản đối với sinh vật và đối với con người

HELP ME!! PLEASE!! THANKS

C. Hoạt động luyện tập

1. Thảo luận và nêu vai trò của sinh sản đối với sinh sản và đối với con người.

2. Cho ví dụ minh họa về việc con người ứng dụng những hiểu biết về sinh sản của sinh vật vào thực tiễn.


1. Vai trò của sinh sản:

- đảm bảo sự phát triển liên tục của loài

- tăng sản lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi

2. để tăng sản lượng cá hồi, người ta thụ tinh nhân tạo cho chúng sau đó mới thả ra tự nhiên


Từ khóa tìm kiếm Google: vai trò của sinh sản, ứng dụng hiểu biết của sinh sản, hoạt động luyện tập bài 10 khoa học tự nhiên 7 trang 58