thành phần nằm ngang của từ trường trái đất = 3 nhân 10 mũ trừ 5 còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ

Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phư?

Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phương ngang theo chiều từ Tây sang Đông thì lực Lorenxơ tác dụng lên nó bằng trọng lượng của nó; khối lượng của nó 1,67.10-27kg, điện tích 1,6.10-19C. Lấy g = 10m/s2, tính vận tốc của proton:

A.  3.10-3m/s

B.  2,5.10-3m/s

C.  1,5.10-3m/s

D.  3,5.10-3m/s

Đáp án   D