Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường đều electron đó sẽ

Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn) thì nó sẽ

A. Chuyển động cùng hướng với hướng đường sức điện.

B. Chuyển động từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

C. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.

D. Đứng yên.

Chọn C.

Điện tích dương chuyển động từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.

Điện tích âm chuyển động từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao