Tập nghiệm của bất phương trình x + 1 x 0

Tập nghiệm của bất phương trình \(f\left( x \right) = \left( {x - 1} \right).\left( {x - 2} \right) > 0\) là:


A.

B.

C.

D.

\(\left[ \begin{array}{l}x 2\end{array} \right.\)

Chọn A

+ Xét x  1/2  thì ta có nhị thức f(x) = x-1 để f(x) > 0 thì  x> 1 

Vậy với x > 1 thỏa mãn bpt đã cho.

+ Xét x < 1/2 thì ta có nhị thức f(x)=  –3x+ 1 để f(x) > 0  thi  x< 1/3

Vậy x < 1/3 thỏa mãn bpt đã cho.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 

Tập nghiệm của bất phương trình x + 1 x 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn C

Tập nghiệm của bất phương trình x + 1 x 0

Ta có x-1=0 khi x= 1 và x 2+ 4x+3= 0 khi và chỉ khi x= -3 hoặc x= -1

+ Lập bảng  xét dấu f(x) :

Tập nghiệm của bất phương trình x + 1 x 0

+ Vậy f(x)  0 khi 

Tập nghiệm của bất phương trình x + 1 x 0

Vậy 

Tập nghiệm của bất phương trình x + 1 x 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cặp bất phương trình nào sau đây là tương đương?

Điều kiện của bất phương trình \(\dfrac{1}{{{x^2} - 4}} > x + 2\) là

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Bpt ko bao h bằng 0 , => ta chỉ tìm S của 1/x>0.

Vì 1luôn dương nên: x >0

S=(0,+oo)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tập nghiệm của bất phương trình x + 1 x 0