Tạm ngưng Tiếng Anh là gì

tạm ngưng Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  to cease temporarily; to bring forward a moratorium; to interrupt; to pause
= họ tạm ngưng cuộc họp để xem dự báo thời tiết they interrupted the meeting so as to view the weather-forecast
= tuyên bố tạm ngưng bán vũ khí to declare a moratorium on arms sales

Cụm Từ Liên Quan :

//