Tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ cảm ứng từ và cường độ điện trường biến thiên

Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cảm ứng từ B và cường độ điện trường E luôn

A. biến thiên không cùng tần số với nhau.

B. cùng phương với nhau.

C. biến thiên vuông pha với nhau.

D. biến thiên cùng pha với nhau.

Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cảm ứng từ B và cường độ điện trường E luôn biến thiên cùng pha với nhau.

Đáp án D