Sự khác nhau giữa sách nền tảng và sách kỹ năng

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là gì? Điểm khác nhau cơ bản giữa sách nền tảng và sách kĩ năng?

Đoạn trích chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào? Điểm khác nhau cơ bản giữa sách nền tảng và sách kĩ năng?

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là gì? Điểm khác nhau cơ bản giữa sách nền tảng và sách kĩ năng?

Đoạn trích chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào? Điểm khác nhau cơ bản giữa sách nền tảng và sách kĩ năng?