Spell words nghĩa là gì

Từ:                                 spell                             /spel/

động từ

đánh vần

to spell in full

đánh vần nguyên chữ

danh từ

lời thần chú

bùa mê

under a spell

bị bùa mê

sự làm say mê; sức quyến rũ

to cast a spell on

làm say mê

động từ

có nghĩa; báo hiệu

to spell ruin to

báo hiệu sự suy tàn của

(nghĩa bóng) hiểu nhầm, hiểu sai; thuyết minh sai

xuyên tạc ý nghĩa

danh từ

đợt, phiên (việc)

a cold spell

một đợt rét

to work by spells

thay phiên nhau làm việc

thời gian ngắn

to rest for a spell

nghỉ một thời gian ngắn

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ),  (thông tục) cơn ngắn (bệnh)

(Uc) thời gian nghỉ ngắn

động từ

(từ hiếm,nghĩa hiếm) thay phiên (cho ai)

(Uc) cho nghỉ (ngựa)

(Uc) nghỉ một lát

Cụm từ/thành ngữ

to spell backward

đánh vần ngược (một từ)

to spell out

(thông tục) giải thích rõ ràng

Từ gần giống                                                                                    spelling                                                                                                            spellbound                                                                                                            spelling-bee                                                                                                            speller                                                                                                            spelling-pronunciation