Specialty nghĩa là gì

Nghĩa của từ speciality - speciality là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
1. đặc tính, đặc trưng, nét đặc biệt; đặc sản
2. ngành chuyên môn; chuyên ngành