Speaking Unit 7 lớp 10

Unit 7 lớp 10: Speaking

Unit 7: The mass media

B. Speaking (Trang 76 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Put a tick () next to the words. (Làm việc theo cặp. Cho biết loại nào sau đây thuộc kiểu phương tiện thông tin đại chúng? Tích dấu () bên cạnh các từ đó.)

Quảng cáo

Task 2. Work in pairs. Work out what feature(s) the types of the mass media have in common and what main feature(s) each of them has. Use the cues below. (Làm việc theo cặp. Vạch ra những đặc điểm chung của các loại phương tiện truyền thông đại chúng và những nét chính của mỗi loại.)

Trong bảng dưới, hàng in đậm chính là đặc điểm chung.

The mass media- provide/ deliver information and entertainment
The radio

- provide information and entertainment orally (through mouth)

- receive information aurally (through ears)

Newspaper

- present information and entertainment visually (through eyes)

- receive information visually (through eyes)

Television

- present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes)

- get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

Quảng cáo

Task 3. Work in groups. Talk about different types of the mass media. Answer the following questions. (Làm việc theo nhóm. Nói về các loại phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are different types of the mass media? (Đâu là các loại phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau?)

=> The mass media include TV, radios, newspaper and the Internet.

2. What feature(s) do they have in common? (Chúng có đặc điểm chung nào?)

=> The feature they have in common is that they provide information and entertainment for people.

3. What are their distinctive features? (Đâu là các đặc điểm riêng của chúng?)

=> - TV presents information and entertainment visually and we receive them through eyes.

- Newspapers present information and entertainment visually and we receive them through eyes.

- Radio provides information and entertainment orally and we receive them through ears.

Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi