Sóng ngang là sóng truyền được trong các môi trường

Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?

Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?

A.  Chất khí

B.  Chất rắn và trên bề mặt chất lỏng

C.  Cả trong chất lỏng, rắn và khí

D.  không thay đổi theo thời gian

Đáp án   B