Sông là gì lưu vực sông là gì

Căn cứ pháp lý: Điều 2 Luật tài nguyên nước 2012

Lưu vực sông là vùng đất mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển.

Lưu vực sông gồm có lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sông là gì lưu vực sông là gì