Sóng cơ không truyền được trong môi trường nào

Sóng cơ học không lan truyền được trong môi trường

Sóng cơ học không lan truyền được trong môi trường

A.  Khí

B.  Rắn

C.  Lỏng

D.  Chân không

Đáp án   D