So3 tên gọi là gì

Câu 2: Phân loại và gọi tên các oxit sau: CuO, SO3, K2O, N2O5 Câu 3: Hoàn thành các PTHH dựa vào gợi ý sau: a. ? 0 t Kali Manganat + Khí oxi + Mangan đioxit b. Khí oxi + ? 0 t Nhôm oxit c. Photpho + Khí oxi 0 t ?

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Câu 2

+ Oxit bazo : CuO( Đồng oxit) ; K2O ( kali oxit)

+ Oxit axit : SO3 ( Lưu huỳnh trioxit ); N2O5 ( ddinito pentaoxit)

Cau3

a, KMnO4 K2MnO4 + O2 +MnO2

b, O2 + 4Al2Al2O3

c, 4P +5O2 2P2O5

Đáp án:

2/

- Oxit axit:

SO3: Lưu huỳnh trioxit

N2O5: Đinito pentaoxit

- Oxit bazo:

CuO: Đồng (II) oxit

K2O: Kali oxit

3/

a/ KMnO4 to-> K2MnO4 + MnO2 + O2

b/ 4Al + O2 to-> 2Al2O3

c/ 4P + 5O2 to-> 2P2O5