Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45 mét vuông 6 cm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

45 dm vuông 6 cm vuông =..........cm vuông

Được cập nhật 21 tháng 5 lúc 8:28

TL

45dm26cm2

=456cm2

Ta có: 45 dm2 = 4500 cm2

=> 45 dm2 + 6 cm2 = 4596 cm2

45,06 cm vuông nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

45 dm 45 cm = cm 23 cm vuông = dm vuông 3 m vuông 5 dm vuông bằng bao nhiêu m vuông

\(45dm45cm=495cm\)

\(23cm^2=0,23dm^2\)

\(3m^25dm^2=3,05m^2\)

45dm 45cm = 495cm

23cm2= 0,23dm2

3m25dm2= 3,05m2

45dm45cm=495cm

23cm2=0,23dm2

3m25dm2=3,03m2

31m vuông  45 dm vuông=......................m vuông

790 ha=............................km vuông

2m vuông  4dm vuông=.......................m vuông

2,4 m vuông=............................dm vuông

79 dm vuông 4cm vuông=..........................dm vuông

3450cm vuông=..............................m vuông

3m vuông 25 dm vuông=.....................dm vuông

74,235dm vuông=.......................cm vuông

1,4 ha=............................m vuông

197,4 cm vuông=.............................dm vuông

54,28m vuông=................................dm vuông

25 cm vuông  8mm vuông=...................................cm vuông

0,035km vuông=..........................................ha

854dm vuông=..............................m vuông

Được cập nhật 18 tháng 5 lúc 12:49

31,45 m vuông

7,9 km vuông

2,04 m vuông

240 dm vuông

31,45 m vuong

7,9km vuong

2,04m vuong

240 dm vuong

79,04dm vuong

0,345m vuong

325dm vuong

7423,5cm vuong

1400 m vuong

1,974dm vung

5428 dm vuong

25,08 cm vuong

3,5 ha

8,54m vuong

viết số thích hợp vào chỗ chấm 1)72dm vuông=m vuông 48dm vuông=m vuông 2)45 cm vuông=dm vuông 75cm vuông=dm vuông 3)15dm vuông18cm vuông=dm vuông 28dmvuông45cm vuông=dm vuông 4)4cm vuông7mm vuông=dm vuông 9cm vuông 8mm vuông=dm vuông 5)7 m vuông=dam vuông 5m vuôn=dam vuông 6)4dam vuông=hm vuông 6dam vuông=hm vuông

Được cập nhật 17 tháng 1 lúc 20:06

1) 0,72m vuông; 0,48m vuông

2) 0,45dm vuông; 0,75dm vuông

3) 15,18dm vuông; 28,45dmvuông

1]72 dm2=0,72 m2

48 dm2=0'48 m2

2]45 cm2=0,45 dm2

75 cm2=0,0075 m2

3]15 dm2 18 cm2=15,18 dm2

28 dm2 45 cm2=28,45 dm2

4]4cm2 7mm2=0,047 dm2

Có gì mình làm sau:]]

1)0,72 m2

0,48m2

2)0,45dm2

0,75dm2

3)15,18dm2

28,45dm2

4)0,0407m2

0,0908m2

5)0,07dam2

0,05dam2

6)0,04hm2

0,06hm2

CHÚC BẠN HỌC TỐT ! :D

A, 4m 5cm = ........ dm

5 m vuông 45 cm vuông = . ...... dm vuông

0,36 hm =.....m vuông

97,5 m vuông = ....... dm vuông

Được cập nhật 26 tháng 8 2016 lúc 21:10

A/ 4m 5cm = 40,5 dm

5m2 45cm2 = 500,45 dm2

0,36 hm2 = 3600 m2

97,5 m2 = 9750 dm2

Chúc bạn học giỏi !

4m 5cm=40,5dm

5m245cm2=500,45dm2

0,36hm2=3600m2

97,5m2=9750dm2

300 mm vuông =....cm vuông

500 cm vuông=....dm vuông

700 dm vuông=....m vuông

6000000 mm vuông=.....m vuông

6 m vuông=.....mm vuông

200 mm vuông=...cm vuông

40000 mm vuông=...dm vuông

Các bạn nhanh hộ mk nha mk cần gấp

Được cập nhật 11 tháng 2 lúc 19:31

300 mm2= 3 cm2

500 cm2= 5 dm2

700 dm2= 7 m2

6 000 000 mm2= 6 m2

6 m2= 6 000 000 mm2

200 mm2= 2 cm2

40 000 mm2= 4 dm2

Cảm ơn bn nhà

hifsjgywufuhi
hy8ggweieojgfgwgeg
hifrug8h978rt8

12tấn 6 kg=.......tấn

56dm vuông 21 cm vuông=......dm vuông

6 m vuoong5cm vuông=.......m vuông

29,83m=.......m......cm

13,5m vuông=.............. m vuông .......dm vuông

Được cập nhật 5 tháng 11 2016 lúc 19:03

12,006 tấn

56,21 dm2

6,0005 m2

29m83cm

13m25dm2

Giúp m gấp với .1dm vuông 35 cm vuông = . cm vuông.

20dm vuông 30 cm vuông=.cm vuông

3075cm vuông = ...dm vuông....cm vuông

5004 cm vuông=dm vuông....cm vuông

142 dm vuông 8cm vuông=cm vuông

Được cập nhật 2 tháng 5 lúc 8:47

\(1dm^235cm^2=135cm^2\)

\(20dm^230cm^2=2030cm^2\)

\(3075cm^2=30dm^275cm^2\)

\(5004cm^2=50dm^24cm^2\)

\(142dm^28cm^2=14208cm^2\)

1 dm vuông 23 cm vuông=...cm vuông

2 m vuông 4 dm vuông=....dm vuông

30 mm vuông 5 dm vuông=...dm vuông

30 dam vuông 10m vuông=....m vuông

20 hm vuông 6 đảm vuông=....dam vuông

40km vuông 2 hm vuông=....hm vuông

Các bạn giải nhanh giúp mk nha mk cần gấp

Được cập nhật 31 tháng 7 lúc 15:03

1 dm223 cm2= 123 cm2

2 m24 dm2= 204 dm2

30 mm25 dm2= 5,003 dm2

30 dam210 m2= 10,3 m2

20 ha6 dam2= 2006 dam2

40 km22 ha = 4002 ha

1 dm2 23 cm2 = 123 cm2

2 m2 4 dm2 = 204 dm2

30 mm2 5 dm2 = 5,003 dm2

30 dam2 10 m2 = 10,3 m2

20 hm2 6 dam2 = 2006 dam2

40 km2 2 hm2 = 4002 hm2

334dam vuông bằng bao nhiêu HN vuông DAm vuông

4 m vuông 13 cm vuông = ..... cm vuông

600 dm vuông = .... m vuông

1 phần 4 m vuông = ..... m vuông

3 phần 10 m vuông = .... dm vuông

507 cm vuông = ... dm vuông .......... cm vuông

Được cập nhật 30 tháng 4 2018 lúc 22:01

a) =40013cm vuông

b) =6m vuông

c) =0,25m vuông

d) =30dm vuông

e) =5dm vuông 7cm vuông

\(4m^213cm^2=40013cm^2\)

\(600dm^2=6m^2\)

\(\frac{1}{4}m^2=0,25m^2\)

\(\frac{3}{10}m^2=30dm^2\)

\(507cm^2=5dm^27cm^2\)

TK nha bn ~~

Cảm ơn mấy bạn nha ! Các bạn học giỏi quá tớ chắc phải học thêm nhiều