So am I nghĩa là gì

so am I nghĩa là j ???

So am I

$$ Tôi cũng như vậy.

$$ Tôi cũng y chang như vậy.

$$ Tôi cũng vậy.

Hc tốt!!!

So am I

Dịch: Tôi cũng vậy.

Tôi cũng như vậy.

Nocopy#