Share là gì tiếng Anh

Từ:                                 share                             /ʃeə/

động từ

chia, chia sẻ

to share something with somebody

chia vật gì với ai

to sharejoys and sorrows

chia ngọt sẽ bùi

danh từ

lưỡi cày, lưỡi máy gieo, lưỡi máy cày

phần

share in profits

phần chia lãi

phần đóng góp

everyone has done his share of work

tất cả đều đã đóng góp phần việc của mình

sự chung vốn; cổ phần

to have a share in...

có vốn chung ở...

động từ

có phần, có dự phần; tham gia

to share with somebody in an undertaking

cùng tham gia với ai trong một cuộc kinh doanh

we must share alike

chúng ta sẽ chịu đều                                                                                                     ví dụ khác

to share someone's opinion

đồng ý với ai

Cụm từ/thành ngữ

to go shares

chia đều; chịu đều

to want more then one's share

tranh, phần hơn

to share out

chia, phân chia, phân phối

Từ gần giống                                                                                    shareholder                                                                                                            ploughshare                                                                                                            sharecropper                                                                                                            share-beam                                                                                                            share bone