Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu?

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu?
j:= 0;
for i:= 0 to 5 do j:=j+2;
Lời giải :
Ta có 6 vòng lặp từ i = 0 tới i = 5

Ta có tổng cấp số cộng có công bội d = 2

i = 0 ta có j = 2
i = 1 ta có j = 4
i = 2 ta có j = 6
i = 3 ta có j = 8
i = 4 ta có j = 10
i = 5 ta có j = 12
Vậy sau khi thực hiện vòng lặp j = 12j:=1;
For i:=1 to 3 đó j:=j +3;Chỉ em bài này nha