Sách sinh học 10 song ngữ

Home                Lớp Học                Lớp 10

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10

by Ban Biên Tập

 • 3 năm ago
Sách sinh học 10 song ngữ

Share on FacebookShare on Twitter

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm ba phần :Giới thiệu chung về thế giới sống ,Sinh học tế bào và Sinh học vi sinh vật cung cấpđầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học Mục lục

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

 • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
 • Bài 2. Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

 • CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
 • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
 • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
 • Bài 5. Prôtêin
 • Bài 6. Axit nuclêic
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương I  Phần 2  Sinh học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương I  Phần 2  Sinh học 10
 • CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
 • Bài 7. Tế bào nhân sơ
 • Bài 8. Tế bào nhân thực
 • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
 • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương II  Phần 2  Sinh học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương II  Phần 2  Sinh học 10
 • CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
 • Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
 • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
 • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
 • Bài 16. Hô hấp tế bào
 • Bài 17. Quang hợp
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương III  Phần 2  Sinh học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương III  Phần 2  Sinh học 10
 • CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO
 • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
 • Bài 19. Giảm phân
 • Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
 • Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương IV  Phần 2  Sinh học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương IV  Phần 2  Sinh học 10

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

 • CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
 • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
 • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
 • Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương I  Phần 3  Sinh học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương I  Phần 3  Sinh học 10
 • CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
 • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
 • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
 • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
 • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương II  Phần 3  Sinh học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương II  Phần 3  Sinh học 10
 • CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • Bài 29. Cấu trúc các loại virut
 • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
 • Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
 • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
 • Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương III  Phần 3  Sinh học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương III  Phần 3  Sinh học 10

Đọc Online Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10

Đọc Onine

Download Ebook Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10

Download PDF

 • Categories: Sách Giáo Khoa Lớp 10
Sách sinh học 10 song ngữ

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 10                                                                    By Quỳnh Hương                                    19/02/2021

Sách sinh học 10 song ngữ

Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 10                                                                    By Quỳnh Hương                                    19/02/2021

Sách sinh học 10 song ngữ

Bài Tập Vật Lí 10 Nâng Cao                                                                    By Ban Biên Tập                                    19/02/2021

Sách sinh học 10 song ngữ

Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 10                                                                    By Ban Biên Tập                                    19/02/2021

Sách sinh học 10 song ngữ

Sách Học Sinh Tiếng Anh 10                                                                    By Ban Biên Tập                                    19/02/2021

Sách sinh học 10 song ngữ

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao                                                                    By Ban Biên Tập                                    19/02/2021

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sách sinh học 10 song ngữ