Sách Mềm Lớp 7 Tập 1

TA7T1SHS Unit 1 MY HOBBIES                       COMMUNICATION                                  Page: 11      

Extra vocabulary

×

×

Sách mềm

Phiên làm việc hết hạn.

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục!                   Đóng

Sách mềm

Vui lòng sử dụng chế độ toàn màn hình           Dùng ngay                                                                     ×

Sách mềm

Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng này!                   Đóng                                                    {{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Note

Font:                     Arial          Comic Sans MS          Futura Black Bold          Myriad Pro          Myriad Pro Bold          sans-serif          Vietnam

15          20          25          30                         Typing text                             Font:                     Arial          Comic Sans MS          Futura Black Bold          Myriad Pro          Myriad Pro Bold          sans-serif          Vietnam

15          20          25          30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {{ formatTime(minutes) }}

{{ formatTime(seconds) }}

{{ formatTime(minutes) }}

{{ formatTime(seconds) }}

PDF                           A              A                              

A            A                                                                                                                                                                                          ×

Embed                                               Copy

×

Grammar

Lessons Competences Sentence Patterns Sentences
COMMUNICATION

×