Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 30

1. Tính nhẩm :

48 : 6 6 : 6

24 : 6 30 : 6

12 : 6 60 : 6

42 : 6 18 : 6

36 : 6 18 : 3

54 : 6 18 : 2

2. Viết số thích hợp vào ô trống :

3. Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu lạc?

4. Tô màu \({1 \over 6}\)mỗi hình sau :

1.

48 : 6 = 8 6 : 6 = 1

24 : 6 = 4 30 : 6 = 5


12 : 6 = 2 60 : 6 = 10

42 : 6 = 7 18 : 6 = 3

36 : 6 = 6 18 : 3 = 6

54 : 6 = 9 18 : 2 = 9

2.

3.

Tóm tắt

Số lít dầu có trong mỗi can là :

30 : 6 = 5 (lít)

Đáp số : 5 lít

4.

Video liên quan