push-up nghĩa là gì

Từ:                                 push-up                             /'puʃʌp/

danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ),  (quân sự),  (từ lóng) sự nạp đạn

(thể dục,thể thao) động tác nằm sấp chống tay (lên xuống)